3Picks
Pick に失敗しました

スーパーゼネコンの1社。先進的な技術開発を駆使。北米、アジア・オセアニアなどで社会インフラの整備も手掛ける。事業領域及び展開地域の拡大を図る。
時価総額
1.03 兆円

業績